Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Misja Centrum

Celami MCBFS są:

 1. Wzajemna współpraca naukowa zmierzająca do lepszego zrozumienia fenomenu solidarności.
 2. Tworzenie duchowo-intelektualnego zaplecza dla zgłębiania i wzmacniania idei solidarności w aspekcie antropologiczno-moralnym oraz inicjatyw podejmowanych przez KK NSZZ „Solidarność” w oparciu o katolicką naukę społeczną oraz etykę chrześcijańską.
 3. Pośrednictwo w kwestiach społecznych między środowiskiem akademickim a związkami zawodowymi, instytucjami społecznymi oraz innymi podmiotami.
 4. Propagowanie szacunku dla godności człowieka i jego pracy.
 5. Promocja, w Polsce i zagranicą, badań nad historią i specyfiką NSZZ „Solidarność”.
 6. Rozwój, w Polsce i zagranicą, działalności naukowo-badawczej dotyczącej aktualnych problemów i wyzwań związanych z bieżącą działalnością NSZZ „Solidarność”.
 7. Przeprowadzanie w Polsce i zagranicą programów i analiz eksperckich dotyczących aktualnych problemów i wyzwań związanych z bieżącą działalnością NSZZ „Solidarność”.
 8. Organizacja, w Polsce i zagranicą, przedsięwzięć akademickich, kulturalnych, społecznych mających na celu przybliżenie i umożliwienie głębszego poznania historii i aktualności NSZZ „Solidarność”.

 

Swoje cele MCBFS realizuje w szczególności poprzez:

 1. Działalność naukowo-badawczą.
 2. Działalność dydaktyczną (prowadzenie kursów, prelekcji, szkoleń, itp.).
 3. Działalność ekspercką w zakresie przeprowadzania specjalistycznych analiz i prezentacji raportów w ramach interdyscyplinarnych badań i ewaluacji konkretnych zagadnień i problemów związanych z szeroko rozumianą problematyką właściwą działalności NSZZ „Solidarność”.
 4. Działalność promocyjno-popularyzacyjną (organizacja spotkań, konferencji, wystaw, wydarzeń kulturalnych i społecznych, itp.).
 5. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł (np. dotacji krajowych, unijnych czy funduszy zagranicznych).  Sposób współpracy w tym zakresie określi odrębne porozumienie zawarte między stronami.
 6. Organizowanie ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów i seminariów naukowych.
 7. Organizowanie interdyscyplinarnych debat.
 8. Publikacje naukowe i popularnonaukowe.
 9. Aktywność w sieciach społecznościowych.
 10. Gromadzenie różnego rodzaju materiałów naukowych.
 11. Realizację praktyk studenckich.
 12. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022